طرح سپاس آتش نشان

طرح سپاس آتش نشان

دبستان پسرانه  شهاب در نظر دارد که پویش سپاس آتش نشان را به رسم احترام و قدردانی از مقام آتش نشانان بزرگوار  با همکاری دانش آموزان عزیز و اولیاء محترم برگزار نماید.داوطلبین علاقه مند می توانند ازطریق انتخاب یکی از موارد ذیل در مسابقه مذکور شرکت کرده و طرح های ارسالی خویش را به آدرس تلگرامی 

@smart_shahab_school

ارسال نمایند.

1-ارسال دل نوشته یا دکلمه 

2- ارسال نقاشی 

3-اهداء گل به آتش نشان و ارسال عکس 

4-اجرای داستان ارسال شده  در کانال کلاسی  با اعضای خانواده و ارسال فیلم یا ویس آن 

مهلت ارسال آثار : پنج شنبه 99/07/10

منتظر آثار ارزشمندتان هستیم - واحد پرورشی دبستان شهاب